EST ENG RUS
Batuudimaastik
Batuudimaastik
batuut
Liutoru

Privaatsuspoliitika

Kuulsaal OÜ privaatsuspoliitika sätestab põhimõtted, mille alusel Kuulsaal OÜ töötlevad oma klientide isikuandmeid. Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad Kuulsaal OÜ poolt pakutavaid kaupu, tooteid ja teenuseid ning kes külastavad Kuulsaal OÜ ettevõtete teeninduskohti ja veebisaite. Kuulsaal OÜ kasutab isikuandmeid Teie parimaks teenindamiseks ning kõigi lepinguliste suhete ja seadustest tulenevate kohustuste korrektseks täitmiseks.

Kuulsaal OÜ

Kuulsaal OÜ ettevõttele kuuluvad Muuuv Viimsi seiklusmaa. 
Kuulsaal OÜ klientide isikuandmete vastutavate töötlejate kontaktandmed on:

- Kuulsaal OÜ - aadress Mere pst 6 Tallinn 10111, e-post bowling@kuulsaal.ee

Ettevõtete poolt teostatavate isikuandmete töötlemisega seotud küsimustes saab pöörduda poole ülal toodud kontaktidel.

Privaatsuspoliitika ulatus

Privaatsuspoliitika kehtib kõikide füüsilisest isikust klientide ja kasutajate suhtes, kes ostavad ettevõtete poolt pakutavaid kaupu, tooteid ja teenuseid ning kes külastavad ettevõtete kaupluseid ja veebisaite.
Lisaks privaatsuspoliitikale kehtivad eritingimused isikuandmete töötlemisele püsikliendiprogrammile Partnerprogramm. Partnerprogrammi isikuandmete töötlemise tingimused on kättesaadavad siin.

Milliseid isikuandmeid ettevõte kogub?

Kuulsaal OÜ võivad teenuse parima osutamise eesmärgil teenuse osutamiseks vajalikus ulatuses koguda isikuandmeid, mille hulka kuuluvad eelkõige, kuid mitte ainult Teie nimi, e-posti aadress,, telefoninumber, eelistatav keel, otseturundusega seotud valikud ning digitaalsete seadmete poolt edastatud tehniline info (nt küpsised ja muud sarnased tehnoloogiad). Kuulsaal OÜ võivad parima klienditeeninduse eesmärgil mõistlikus ulatuses töödelda ka muid vajalikke isikuandmeid vastavalt Teile eelnevalt teada antud eesmärkidele, mahule ja viisile.

Kuulsaal OÜ-l on õigus keelduda kauba võõrandamisest või teenuse osutamisest, kui teenuse osutamine ilma isikuandmete töötlemiseta ei ole võimalik.

Kuidas ettevõte isikuandmeid kogub?

Kuulsaal OÜ ettevõtted koguvad Teie isikuandmeid Teie nõusolekul kliendisuhte alguses ja jooksul Teie poolt ettevõtetelt toodete ja teenuste ostmisel ja kasutamisel. Ettevõte kogub Teie isikuandmeid ainult juhul, kui Te edastate sellist teavet vabatahtlikult.

Millistel eesmärkidel ettevõte isikuandmeid töötleb?

Ettevõte töötleb isikuandmeid alljärgnevatel eesmärkidel:

Kuidas ettevõte Teie isikuandmeid kaitseb?

Ettevõte kasutab Teie isikuandmete kogumisel, säilitamisel ja töötlemisel ajakohaseid ja piisavaid ning tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, mis kaitsevad ettevõtte kliendiandmebaasides ja veebilehtedel salvestatud isikuandmetele loata juurdepääsu, muutmise, avalikustamise või hävitamise eest. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Teie isikuandmete edastamine

Ettevõte võib Teie isikuandmete töötlemisel kasutada kolmandast isikust teenusepakkujaid, kes osutavad Kuulsaal OÜ-le vajalikke teenuseid (näiteks tarkvaraarendus, otseturustuse edastamine, makse- ja postiteenuse osutajad). Kõigi kolmandatest isikutest teenusepakkujatega, kellele ettevõte isikuandmeid edastab, on sõlmitud lepingud isikuandmete kaitse ja edastatava teabe konfidentsiaalsena hoidmise kohta. Lisaks eeltoodule on ettevõtetel õigus edastada isikuandmeid järelevalve-, uurimis- ja korrakaitseasutustele õigusaktides toodud juhtudel.

Isikuandmete töötlemise tähtaeg

Kuulsaal OÜ võib töödelda Teie isikuandmeid nii kaua, kui on vajalik ettevõtte ja Teie vahelise kliendisuhte või muu samaväärse suhte täitmiseks kuni Teie poolt isikuandmete töötlemise nõusoleku tagasi võtmiseni või maksu- ja õiguslikel eesmärkidel kuni seadusest tulenevate tähtaegadeni.

Otseturundus ja rahulolu-uuringud

Ettevõte võib Teie nõusolekul kasutada Teie edastatud isikuandmeid, et edastada Teile infot sooduspakkumiste, kampaaniate ja pakkumiste kohta ning viia läbi rahulolu-uuringuid. Juhul, kui Te ei soovi enam otsepakkumisi saada, on Teil igal ajal õigus võtta isikuandmete töötlemise nõusolek tagasi järgides otsepostituses olevaid juhiseid või võttes ühendust selle ettevõttega, kelle otsepakkumistest soovite loobuda.

Küpsiste kasutamine

Ettevõtte veebilehed kasutavad küpsiseid. Küpsis on pisike tekstifail, mille veebilehitseja salvestab automaatselt kasutaja poolt kasutatavasse seadmesse. Küpsiseid kasutatakse teabe kogumiseks selle kohta, kuidas kasutaja veebilehte kasutab, eesmärgiga pakkuda kasutajale paremat kasutajakogemust.

Veebilehtedel on kasutusel järgmised küpsised: Kasutaja võib oma seadmetesse salvestatud küpsised kustutada ja/või blokeerida, muutes oma veebilehitseja vastavaid seadeid. Küpsiste mittekasutamisel ei pruugi veebileht plaanipäraselt töötada ja/või osad funktsionaalsused ei pruugi olla kasutajatel kättesaadavad.

Lisaks analüüsiküpsiste kasutamisele kasutavad veebilehed piksleid (pixel tags, web-beacons), mille abil jälgitakse veebilehe kasutust. Seda tehes ei töödelda isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.

Isikustamata andmete töötlemine

Ettevõtte veebilehtede külastamisel võib ettevõte koguda Teilt isikustamata andmeid nagu veebilehe külastamise kuupäev ja kellaeg, veebilehelt alla laetud info, teave brauseri nime ja operatsioonisüsteemi kohta, interneti-teenuse pakkuja ning muud sarnast teavet. Ettevõte töötleb nimetatud andmeid anonüümselt ning andmeid kasutatakse veebilehe funktsionaalsuse parandamise eesmärgil.

Videosalvestused

Kuulsaal OÜ teeninduskohtades ja müügipunktides on isikute ja vara kaitse eesmärgil videovalve. Videovalve tulemusel tekkiva videosalvestuse ja videosalvestusel töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja on valvekaamerate omanik.
Kõikidele videosalvestistele on juurdepääs vaid isikutel, kellel on õigus videosalvestistega tutvuda oma tööülesannetest lähtuvalt.

Videosalvestisi säilitatakse reeglina kuni 31 kalendripäeva, välja arvatud kui pikem säilitamise vajadus on seotud käimasoleva isikute ja vara kaitsega seotud järelevalvemenetlusega.

Isikuandmete edastamine riikidesse väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda

Ettevõte võib edastada isikuandmeid kolmandatesse riikidesse (riigid, mis ei kuulu Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonna riikide hulka) ainult juhul, kui selleks on seaduslik alus. Grupi ettevõtted võivad isikuandmete töötlemisel kasutada rahvusvahelisi teenuseosutajaid või koostööpartnereid ning sellisel juhul tagab ettevõte, et isikuandmete edastamiseks on olemas õiguslik alus ja et andmeid kaitstakse kooskõlas kohaldatava õigusega.

Profileerimine

Kuulsaal OÜ võib kasutada Teie isikuandmeid ja ostude statistilisi andmeid profiilianalüüsi teostamiseks, et paremini mõista Teie ootusi ja sellest tulenevalt pakkuda Teile paremaid kaupu ja teenuseid. Ettevõte ei tee profileerimise tulemusel Teie suhtes mingeid õiguslikku tähendust omavaid otsuseid.

Teie õigused seoses Teie isikuandmete töötlemisega

Teil on igal ajal õigus küsida ettevõttelt, kellele Te olete oma isikuandmeid edastanud, Teie isikuandmeid, nõuda Teie isikuandmete parandamist ja ülekandmist ning Teie isikuandmete kustutamist.
Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlused palume esitada elektrooniliselt Kuulsaal OÜ andmekaitsespetsialistile e-posti aadressil bowling@kuulsaal.ee. Eesmärgiga tagada isikuandmete töötlemise turvalisus, peab Teie taotlus olema digitaalselt allkirjastatud.
Ettevõtetel on õigus jätta Teie taotlus rahuldamata, kui Teie isikusamasust ei ole võimalik tuvastada või isikuandmete edastamine ei ole turvaline. Ettevõttel on õigus keelduda Teie isikuandmete kustutamise taotluse rahuldamisest juhul, kui isikuandmete töötlemise kohustus tuleneb kehtivast lepingust, seadusest või on vajalik õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks seoses isikute ja vara kaitsega.

Privaatsuspoliitika muutmine

Ettevõttel on igal ajal õigus privaatsuspoliitikat muuta ja täiendada. Kehtiv privaatsuspoliitika on alati kättesaadav ettevõtete veebilehtedel.

Kaebuste esitamine

Juhul, kui Te leiate, et ettevõte rikub isikuandmete töötlemisel Teie õiguseid, on Teil õigus igal ajal pöörduda selle ettevõtte poole ülaltoodud kontaktidel või Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.
ATRAKTSIOONID
PEOPAKETID
CATERING
LISATEENUSED
HINNAD
GALERII KONTAKT BRONEERI